Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.dodo-toys.pl.

Sprzedającym jest  DODO-TOYS.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej: DODO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie 30-798 ul. Christo Botewa 2A wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście , XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839815. Spółka posiada kapitał zakładowy: 120 000 PLN. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 6751491088, Regon: 122939926

zwana także zamiennie "Usługodawcą".

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

pod numerem: 791 434 180

lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@dodo-toys.pl

 

Godziny obsługi sklepu internetowego: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

 

§ 1 Definicje

Ilekroć w treści regulaminu użyto określonego sformułowania, należy mu nadać znaczenie zgodne z przyjętym w następującej definicji:

 1. Regulamin –niniejszy Regulamin świadczenia usług w serwisie www.dodo-toys.pl.

 2. Klient (Kupujący) - podmiot który dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego www.dodo-toys.pl

 3. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 4. Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży

 5. Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

 6. Produkt - Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym

 7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

 8. Sklep internetowy dodo-toys.pl (Sklep, Sklep Internetowy) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.dodo-toys.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

 9. Strona - Usługodawca i Klient.

 10. Strona Sklepu - każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.dodo-toys.pl

 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy www.dodo-toys.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową zabawek oraz artykułów szkolnych za pośrednictwem sieci Internet. Ze sprzedaży hurtowej wyłączone są produkty marki Lego. 

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.dodo-toys.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalne wprowadzone na rynek polski.

4. Sklep internetowy działa na przeglądarce Internet Explorer (min. wersja 9) lub Mozilla Firefox (min. wersja 32) lub Google Chrome (min. wersja 37) lub Opera (min. wersja 24) lub Safari (min. wersja 7).

5.Użytkownikowi w momencie rejestracji przysługuje prawo do wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Usługodawcę na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

6.Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówień Użytkownika.§ 3 Składanie zamówień

 

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.dodo-toys.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach obsługi Sklepu Internetowego (8.00-16.00 od poniedziałku do piątku)

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Zamówienia nieopłacone zostaną anulowane w ciągu 7 dni od daty ich złożenia.

7. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktura VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

8. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login oraz hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku realizacji płatności przelewem elektronicznym lub kartą przez serwis płatności PayU.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka wysyłana jest w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień realizowanych przelewem elektronicznym lub kartą przez serwis płatności PayU.

Przy wyborze opcji płatności „przelew na konto” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Koszty dostawy”.

 

§ 5 Płatności

 

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem natychmiastowego systemu płatności elektronicznych, przelewem na konto bankowe sklepu lub przy odbiorze osobistym. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.

 

§ 6 Odbiór towaru

 

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny (wraz z opakowaniem), a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na wskazany przez Usługodawcę adres po wcześniejszym kontakcie z Usługodawcą i wypełnieniu dokumentu Oświadczenia odstąpieniu od umowy przesłanego przez Usługodawcę. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy dołączyć do przesyłki zwrotnej.

5. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar był zakupiony na paragon i spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane w Oświadczeniu odstąpienia od umowy konto Klienta.

 

§ 8 Procedura reklamacji

 

1. Towary zakupione w sklepie www.dodo-toys.pl mogą być reklamowane z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji określonych w Kodeksie cywilnym. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne, powstałe podczas wykonywania produktu, bądź różnice między treścią zamówienia a otrzymanym towarem.

2. Reklamacje dotyczące produktów, wynikające z ich niewłaściwego użytkowania, nie będą uwzględniane

3. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym i wypełnieniu przesłanego Zgłoszenia Reklamacyjnego.

4. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. W przypadku braku dostępności towaru zostanie zwrócony zapłata za produkt.

§ 9 Polityka prywatności

 

1. Administratorem danych osobowych jest DODO-TOYS.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej: DODO Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie 30-798 ul. Christo Botewa 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście , XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839815. Spółka posiada kapitał zakładowy: 120 000 PLN. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 6751491088, Regon: 122939926.

2. Składając zamówienie w sklepie internetowym www.dodo-toys.pl, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz w przypadku zakupów za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych instytucjom pośredniczącym w płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 

4. Osoba zapisująca się na newsletter wyraża zgodę na przetwarzanie danych w postaci adresu e-mail w celach marketingowych i komunikowania się w celu informowania o promocjach i konkursach. Zapisujący się na newsletter może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

5. Dane są przetwarzane w celu dopasowania treści stron do zainteresowań przeglądających stronę, analiz statystycznych oraz pokazywania reklam dopasowanych do potrzeb i zainteresowań przeglądających stronę. Dane te mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Usługodawcy – np. agencjom marketingowym.

6. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

7. Każdy klient ma prawo do:

Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO

Wycofania w każdym czasie każdej udzielonej Administratorowi zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Dostępu do Danych Osobowych – otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane.

Prawo do usunięcia danych, które nie są niezbędne do realizowania celów, dla których zostały zebrane.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Prawo do przenoszenia danych, które zostały dostarczone Administratorowi w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, np. do innego Administratora w oparciu o techniczne możliwości występujące po obu stronach tego procesu.

Prawo do sprostowania w przypadku danych nieprawidłowych. Administrator wówczas uzupełnia je, usuwa niezgodności lub aktualizuje Dane Osobowe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem (dokonywane operacji na danych bez wymaganych zgód) 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Data opublikowania regulaminu 01.04.2021 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl